Search

Dore ibiteganyijwe kuzakubaho muri iki cy’umweru bitewe n’igihe wavukiye(Horoscope)

NAWE WATUNGA IMODOKA Y'INZOZI ZAWE, KANDA HANO WIGURIRE IMODOKA ZIHENDUTSE GUHERA KU MAFARANGA IBIHUMBI 100 GUSA

KANDA HANO UREBE VIDEO

Iyi ni inkuru ngaruka-cyumweru ikubiyemo icyo abahanga mu byo kwitegereza ahazaza (les voyants) bavuga ku bizaba ku muntu uko icyumweru gitashye, ukurikije igihe yavukiye.Dore uko icyumweru cyo ku ya 04 kugeza ku ya 10 Ukuboza kizagenda

 Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Werurwe na 19 Mata (Belier)

Mu rukundo

Kuba umwimerere ndetse no kwerekana ibibarimo nibyo bizabahesha amahirwe mu rukundo muri iki cyumweru. Bizaborohera kugaragariza abo mukunda amarangamutima yanyu bityo nabo bishimire kuyasangira namwe. Urukundo no kubohoka nibyo bizaranga ibiganiro byanyu.

Mu butunzi

Mu mpera z’iki cyumweru birashoboka ko mwabona amafaranga. Ayo mahirwe azahurirana n’ibikorwa byanyu bwite mwihimbiye, ikemurwa ry’imanza mwaba mufite cyangwa se n’ibyo mwagurisha. Muzahura n’imishinga mishya ariko nubwo mufite ibindi mukora ntibizababuze kugerageza n’ibishya kuko wasanga ariyo mbarutso y’iterambere ryanyu cyane cyane mu bijyanye no kwigwizaho umutungo.

Mu kazi

Akazi kazabagendekera neza muri iki cyumweru. Ntabwo muzigera mubura icyo mukora ahubwo bizajya bigenda bisimburana vuba na vuba. Muzarangwa no guhanga udushya kandi ibi bizabafasha guhangana n’impinduka.

Uwavutse hagati y’itariki ya 20 Mata na 20 Gicurasi (Taureau)

Mu rukundo

Mushobora kuzafata ibyemezo by’impinduka zikomeye mu rukundo muri iki cyumweru. Amarangamutima yanyu azazamuka cyane ku buryo bizagaragarira benshi ko mwahindutse. Murasabwa ariko kwirinda cyane gufata ibyemezo bihutiyeho mu gihe mwaba mugiye gutangira urukundo rushya.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzafata umwanya wo gutekereza neza aho umutungo wanyu uturuka ndetse n’aho ujya. Ibi kuri benshi bizaba intandaro yo kumva mutuje kuko muzaba mumaze kubona uko ubuzima bwanyu buhagaze kandi musanze ari neza. Hari kandi n’abazatangira imishinga mishya kandi ntimuzabitinye kuko ishobora kubabera umugisha w’igihe kirekire.

Mu kazi

Muzatunganya neza akazi kanyu muri iki cyumweru. Ibintu birihuta cyane ku buryo mushobora kumva bibarenze ariko iki ni ikintu mugomba gutsinda kuko musabwa gutunganya neza akazi kanyu kandi mugakomeza no kubana neza n’abandi bantu bari hanze y’akazi.

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Gicurasi na 21 Kamena (Gemaux)

Mu rukundo

Amarangamutima azababana menshi cyane muri iki cyumweru ndetse kubihisha abo mukunda bizabagora. Umutima wanyu uzabategeka kwerekana akawurimo mwabishaka mutabishaka. Muzagira kandi umwanya wo kwiga neza uburyo bwo gutwara amarangamutima yanyu mu buryo butababangamiye cyangwa ngo bubangamire abo mukunda.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzafata umwanya wo kwishyura imyenda yose mufite kugira ngo mubone uko mubarira amafaranga mufite kandi nta kibazo mufitanye n’abantu. Mu cyumweru hagati muzagira amahirwe yo kongera gusubira mu mishinga mumaranye iminsi n’abatayifite muzatangira kuyitekerezaho. Mubyo mukora byose murasabwa gushishoza kuko ikosa rimwe rishobora gutuma byose bipfa kandi bikabagiraho ingaruka z’igihe kirekire.

Mu kazi

Ntibizaborohera gutunganya akazi kose mufite muri iki cyumweru ariko murasabwa gushyiramo imbaraga nyinshi kuko iki cyumweru kivuze byinshi ku iterambere ryanyu mu mwuga mukora. Muzahura na byinshi bizabasaba gufata ibyemezo byihuse ariko mwifitemo ubushobozi bwo kubirenga.

Uwavutse hagati y’itariki ya 22 Kamena na 22 Nyakanga (Cancer)

Mu rukundo

Muziyumvamo gahunda yo kuganira byimbitse n’uwo mukundana ntacyo musize inyuma. Nicyo gihe rwose muzasasa inzobe mugashyira ahagaragara icyo mutekereza. Niba hari ibyo mwashidikanyagaho iki cyumweru kizaba icyo kubifataho umwanzuro mugire amahitamo afatika.

Mu butunzi

Ubutunzi bwanyu buzagwirwa n’amahirwe. Muzagira amahirwe yo kwaguka, mbese muzoroherezwa cyane ku bijyanye no gusohora amafaranga ndetse no gutangira ubucuruzi.

Mu kazi

Muzagira amhirwe mashya kandi muzagarura ya nyota yo kwiga mu kazi ndetse hari benshi bazabibafashamo. Muzabona amahirwe yo gutangira ibintu bishya kandi mu byumweru bibiri biri imbere muzatangira kubona inyungu zabyo.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Nyakanga na 22 Kanama(Lion)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru muziyumvamvo ubusahake budasanzwe bwo kwigenga. Abo mukundana bazababura nubwo mwaba muhari intekerezo zanyu zizaba zira ahandi. Bizabagora gusobanurira abakunzi banyu uko mwumva ibintu ariko muzitonde kugira ngo mutazarema ikibazo kuremereye cyasenya urukundo rwanyu, muzabigendemo gake.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muragirwa inama yo kwishakamo ubuhanga bwo guhanga imirimo mishya ishobora kubyara inyungu kandi amahirwe ari mu ruhande rwanyu ku buryo iyi mirimo ishobora ku babyarira inyungu z’igihe kirekire

Mu kazi

Uburyo budasanzwe bwo gutunganya akazi mu buryo bw’umwihariko nibwo buzabaranga muri iki cyumweru kandi ibi bizagira ingaruka nziza mu kazi kanyu. Muzagira amahirwe ya gusobanura ibyo mukora n’uburyo mubikora kandi ntimuzayapfusha ubusa, muzamenya icyo kuvuga mu gihe cyayo. Ni byiza rero kwitegura hakiri kare.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Kanama na 22 Nzeri (Vierge)

Mu rukundo

Ni byiza ko muri iki cyumweru mwirinda kwibikamo ibyifuzo byanyu ahubwo mukabigaragaza bityo mukimwa mutiyimye. Benshi muri mwe bazagera kure batigeze bagera na rimwe mu rukundo. Niba mufite abakunzi, bazabereka cyane urukundo ndetse no ku bumva mu mabanga y’urukundo. Ukwihangana kwanyu niko kuzabahesha gutuza mu rukundo kandi n’abo mukunda bazabiha agaciro.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzongera musubire mu mibare, mwitegereze neza aho amafaranga yanyu ajya ndetse n’inyungu abazanira. Mushobora kuzabona amafaranga mu buryo butunguranye kandi butangaje nk’inshuti ibarangiye ikiraka, amahirwe yo kubona umukiliya ubagurira umwe mu mitungo mwifuza kugurisha kandi byose biri mu nyungu zanyu.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzagira ibiganiro bibaha icyizere cyo gukemura ibibazo byinshi by’akazi ariko muzakenera n’ibihamya birenze amagambo kandi ibi muzabibona nimuramuka mwirinze guhisha ikibarimo. Guhanga udushya kwanyu bizabagirira akamaro muri iki cyumweru, ni byiza rero ko mwinjira neza mu ntekerezo zanyu maze ibitekerezo bije mukamenya kubibyaza umusaruro uko bikwiye.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Nzeri na 22 Ukwakira (Balance)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru ntabwo muzagarukira gusa kubyo murebesha amaso ku bo mukunda, ahubwo muzagenzura buri kimwe mubona, icyo mwumva, ibyo mukorerwa n’ibindi byose. Mushobora kuzahura n’ingorane yo kwitinya no kugira ubwoba bwo gusubizwa inyuma, ibi muzabyitondere.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzoroherezwa kwinjiza amafaranga n’inyungu zitandukanye. Muzagira ibitekerezo bibafasha gucunga neza umutungo wanyu kandi mufate ingamba zikwiye zizamara igihe kirekire zibafasha gukomera mu butunzi. Gusa murasabwa kwirinda ibishuko byabatera gukoresha nabi amafaranga yanyu.

Mu kazi

Muzakorana umwete muri iki cyumweru. Uko muzaba mwiyumva bizagira ingaruka ku musaruro muzatanfa bityo murasabwa kwirengagiza ibibabaza cyangwa bibabangamira mu buryo bwose kugira ngo mutange umusaruro ufatika mu kazi. Murasabwa kwihangana no kwihambira kugira ngo mwirinde ibishobora kubaca intege.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Ukwakira na 22 Ugushyingo (Scorpion)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru muzahura n’abantu mudahuje imico ariko nibo bazabaviramo inshuti nziza. Muzaryoherwa n’ubuzima bwo kugira uwo mukundana. Muziyumvamo umutima wo koroherana maze murusheho kuryoherwa n’ubuzima bw’urukundo ruzira intonganya. Muzatekereza byinshi binezeza abo mukunda.

Mu butunzi

Iki cyumweru muziyumvamo inyota ikomeye yo gutera imbere maze muhereye ku kugabanya ibyo muhaha bitari ngombwa cyane, mutangire gutekereza kuzigama umutungo wanyu. Muzagira amahirwe yo kunoza ubuzima bwanyu bwo guhaha no gusohora umutungo.

Mu kazi

Iki cyumweru kizabahira cyane ku murimo. Kubo bishobokera ni byiza ko mwasubira mu ishuri mukongera ubumenyi cyane cyane mu byo mukunda. Mushobora kwiyumvamo integer nke mu mubiri ariko akazi kanyu niba mugakunda kazabibagiza ibyo bibazo murusheho gukora neza.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Ugushyingo na 21 Ukoboza (Sagittaire)

Mu rukundo

Amarangamutima azababana menshi cyane muri iki cyumweru. Ibyo bazabakorera, ibyo bazababwira, uko bazabitaho ndetse n’impano bazabaha bizakangura cyane ibishashi by’urukundo bibarimo. Urukundo ruzaza ku mwanya wa mbere mubyo mukora niyo byaba bitameze neza cyane muzihutira gukemura ikibazo cyose mubona kibangamira uburyohe bw’urukundo rwanyu.

Mu butunzi

Muzashaka gutangira impinduka mu bijyanye no gukoresha amafaranga yanyu. Umuryango wanyu uzababera umujyanama mwiza kubyo mushidikanyaho bitandukanye. Nyubwo aba bazasa n’ababagira inama zibagoye ariko nizo zizabafasha kwiga neza ku igenamigambi ryanyu bityo mugire imyifatire ikwiriye mu gukoresha amafaranga.

Mu kazi

Muri iki cyumweru murasabwa cyane gushyira ingufu mu mitekerereze ibafasha gufata imyanzuro yongera imbaraga mu kazi mushinzwe gutunganya. Muzarangwa n’imbaraga zidasanzwe zo gukemura ibibazo bimaze iminsi byarababereye ingutu mu kazi. Ntimuzaheze ubufasha ubwo aribwo bwosemuzahabwa kuko buzaza bwuzuza imbaraga zanyu bityo ibintu birusheho kugenda neza kurusha uko mwabyirundaho bikaba byababaho byinshi.

Uwavutse hagati y’itariki ya 22 Ukuboza na 20 Mutarama (Capricorne)

Mu rukundo

Muziyumvamo gushaka kuruhuka no kwitandukanya n’ibijyanye n’urukundo muri iki cyumweru. Gusa ibi ntibizababuza kugirana ibihe byiza n’abo mukundana mu gihe bazaba birinze kubakabiriza no kubahatira gukora ibintu byinshi.

Mu butunzi

Umutungo wanyu uzahura n’amahirwe menshi muri iki cyumweru cya mbere cy’Ukuboza. Muzabona amahirwe menshi yo kongera umutungo wanyu. Murasabwa kwiyegurira imirimo mwizeyemo ayo mahirwe ntimwihatire byabindi muzi neza ko bibasubiza inyuma. Mbese amahitamo yanyu niyo azabageza kuri ayo mahirwe.

Mu kazi

Muziyumvamo ubushobozi budasanzwe bwo gukemura ibyo mwari mwarashyize ku ruhande mu kazi kanyu. Byaba byiza muhereye ku byo mubona bigoranye kuko ubushobozi mwifitemo bubemerera kubikemura bitabagoye cyane. Gusa muragirwa inama yo kutiyibagirwa ngo mwirundurire mu kazi mwibagirwe kuruhuka.

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Mutarama na 18 Gashyantare (Verseau)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru urukundo rwanyu ruziyongera. Muzagabanya kurota ahubwo mwinjire muri rwa rukundo nyarwo. Ubucuti n’urukundo bizahura maze bibyare ikintu gikomeye kizakuza umubano wanyu n’inshuti ndetse n’umunezero wo mu mutima.

Mu butunzi

Muzabasha gushyira ku ruhande ibibazo mwari mumaranye iminsi. Gukemura imiranzi y’umutungo wanyu muri iki cyumweru bizabera intangiriro nziza y’iterambere kandi ntimuzatinye impinduka kuko arizo zizababashisha gukemura ibyo bibazo mumaranye igihe kitari gito.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzagira akazi kenshi cyane kandi kazabaryohera niba mukunda ibyo mukora. Ariko niba ibyo mukora mutabikunda muzabihirwa cyane kuko akazi kazaba kari ku muvuduko wo hejuru, murasabwa rero kubigendamo gake ngo mutiteranya n’abakoresha banyu.

Uwavutse hagati y’itariki ya 19 Gashyantare na 20 Werurwe (Poissons)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru muzita cyane ku bintu bigaragarira amaso kandi kbi bizabafasha kwinjira mu buzima bw’urukundo bukuze. Bizaba ngombwa ko mufata ibyemezo bikomeye bizabakurikirana igihe kirekire. Mwifitemo amahame ashobora guhindura ubuzima bwanyu muri iki cyumweru, ni byiza rero ko mwiyumva maze kugafata imyanzuro ihamye.

Mu butunzi

Mugomba gushyira ku murongo uburyo mukoreshamo amafaranga muri iki cyumweru kandi mukabyitaho mu buryo bukomeye. Muzagira amatsiko yo kumenya inama mugirwa n’amategeko kugira ngo mugere ku ntego mwihaye. Mushobora kandi kubona ikiraka cyangwa ubundi buryo bwo kubinjiriza amafaranga butari busanzwe.

Mu kazi

Bizaba ngombwa ko muhindura imikorere muri iki cyumweru mugashakisha ngo mumenyane na benshi. Ibi bizabaha imyumvire n’amakuru mashya kandi bishobora kubafasha mu bibagora. Muzitonde cyane kuko muri iki cyumweru mushobora kwiremamo ibitekerezo bidafite aho bihuriye n’ukuri bityo mugatangira kuyoba mu kazi.

Dusoreje ahangaha n’aho mu kindi cy’umweru,nk’ibyamamare tubifurije kuzagira icyumweru kiza!.

 

Richard Uwizera@ibyamamare.com

Comments

comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.