Search

UBIBONA UTE? : ESE UWAGUYE MU CYAHA ARI MU ITORERO IGISUBIZO NI UKUMUTA HANZE YARYO AKABA IGICIBWA?

NAWE WATUNGA IMODOKA Y'INZOZI ZAWE, KANDA HANO WIGURIRE IMODOKA ZIHENDUTSE GUHERA KU MAFARANGA IBIHUMBI 100 GUSA

KANDA HANO UREBE VIDEO

Hari inkuru numvise mu minsi yashize, umukuru w’itorero ahagarika umwe wo mu bo ayobora wari wagaragaweho n’ingeso mbi zidakwiriye umuntu w’Imana, hanyuma wa mukuru w’itorero atangaza yuko n’umuntu wese uzasuhuza uwo mukiristu wahagaritswe na we azahagarikwa kuko yashyizwe hanze yaryo (yahagaritswe mu itorero).

Ibi byatumye nibaza iki kibazo. Mbese umukiristu wakoze icyaha mu itorero ni mpamvu ki ituma ashyirwa hanze yaryo: Ni uko aba yahindutse ikivume n’igicibwa cyangwa ni ukugira ngo yisubireho nyuma yo kwihana azagarurwe mu bandi?

CHURCH

Hari ubwo mu gihe iki gikorwa cyo guhagarika umukiristu mu itorero cyangwa gushyira hanze y’itorero cyangwa guhana uwanyuranyije n’amahame y’itorero (bitewe n’inyito yihariye ya buri hantu) kibaye, usanga haba hakenewe cyane impano y’ubwenge itangwa n’Umwuka Wera ku bakozi b’Imana bafite iyi inshingano yo kuyobora abakiristu, kuko igira akamaro katagereranywa cyane cyane mu gufasha bagenzi bacu baguye mu byaha.

Iyi mpano y’ubwenge ifite igiciro cyinshi, igihe dushaka gufasha abakiristo baguye mu byaha. Muri iki gihe abaguye benshi bakurikira inzira mbi, ariko bashobora kongera gukizwa babifashijwemo n’abafite impano yo kuvuga Ijambo ry’ubwenge. Abizera bamwe iyo bashyizwe hanze y’itorero hari ubwo baguma mu byaha kuko mu cyimbo cyo kubafasha ahubwo abakiristo babakangisha kubw’icyaha cyabo, abandi bakaguma mu byaha kuko bene se muri Kristo Yesu benshi batabitaho bagahindurwa nk’ibicibwa.

Iyo umukiristu aguye mu cyaha undi akamubwira amagambo akomeye gusa, amagambo akomeretsa, amagambo y’urucantege cyangwa amagambo amuciraho iteka ibi bitera wa muntu kwinangira umutima cyangwa kwiheba no kuzinukwa, biraruhije ko yagaruka. Ariko kandi hano na none bisaba ubwenge butangwa n’Imana kuko mu gihe uwaguye akundwakajwe cyane byamutera kwibwira yuko ari nta cyaha yakoze.

Biradukwiriye ko uyu waguye mu cyaha runaka twamuhugura mu buryo butuma amenya ko yacumuye bikamutera kugira umutima wo guca bugufi no kwihana, hamwe n’ibyo biradukwiriye kumwereka n’urukundo, ibi bituma yumva ko tudashaka kumwikoreza undi mutwaro ahubwo dushaka kuwumukuraho. Niba twifuza kugira dutyo, dukeneye bwa bwenge Umwuka Wera w’Imana wenyine ashobora kuduha.

Naho ubundi tukiri muri iyi isi twese abizera dufashe igihe mu ntambara turwana n’icyaha na Satani ubwe utatworoheye, kuko tutaragera aho atarasa imyambi ahubwo ikidukwiriye n’uguhora twezwa.

Birakwiye ko uwafatiwe mu cyaha adahindurwa igicibwa ngo ajugunywe afatwe nk’utakiriho, ahubwo aha niho Pawulo yahuguriye ab’i Galatiya aravuga ati: “Bene Data umuntu nafatirwa mu cyaha, mwebwe ab’Umwuka mugaruze uwo muntu ubugwaneza” Abagalatiya 6: 1 Nusoma neza ibyatswe byera, uzasanga Bibiliya Ijambo ry’Imana rishimangira yuko mu byukuri twebwe twese twari mu isi tudafite Imana Rurema, iyo iza gukurikiza ibya kavukire yacu, burya twese twari abo kugirirwa umujinya nk’abandi bose, ariko kubw’Umwami wacu Yesu Kristo, twakijijwe kubw’ubuntu gusa. Pawulo arakomeza ati “Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n’imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk’abandi bose.

Ariko Imana kuko ari umutunzi w’imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw’urukundo rwinshi yadukunze” Abefeso 2: 3-5. Ubuntu bw’Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe.

Ntugahweme kudusigira igitekerezo cyawe hano hasi ahabigenewe kuko ni icy’ingenzi kuri twe no ku murimo w’Imana. Nyuma yo gusuzumwa gihita kigaragara ku rubuga

Comments

comments
One thought on “UBIBONA UTE? : ESE UWAGUYE MU CYAHA ARI MU ITORERO IGISUBIZO NI UKUMUTA HANZE YARYO AKABA IGICIBWA?

 1. our Lord is YHWH(Yeshwah Ha Mashiyah)

  1 Abakorinto5:9.Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n’abasambanyi.
  10.Ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n’abasambanyi bo mu b’iy’isi, cyangwa abifuza ibibi cyangwa abanyazi cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi.
  11.Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n’uwitwa mwene Data, niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana, cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire na we.
  12.Mbese mpuriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe?
  13.Ariko abo hanze Imana ni yo izabacira ho iteka. Mukure uwo munyabyaha muri mwe.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.